Algemene Voorwaarden

1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

 

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor het retreat plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Tenzij een termijn betaling schriftelijk anders is afgesproken met Laksita en Eva Mangal zelf. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Lakshita en Eva Mangal het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Lakshita en Eva Mangal zijn doorgegeven.
 8. Lakshita en Eva Mangal heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Retreat Yourself heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 9. Lakshita en Eva Mangal heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

2. Aansprakelijkheid

 

 1. Lakshita en Eva Mangal zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Lakshita en Eva Mangal is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Lakshita en Eva Mangal. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

3. Medische disclaimers

 

 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

4. Wijzigingen in programmering retreats

 

 1. Lakshita en Eva Mangal heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Lakshita en Eva Mangal zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

5. Huisregels

 

 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Lakshita en Eva Mangal is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Lakshita en Eva Mangal heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Lakshita en Eva Mangal niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Lakshita en Eva Mangal.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.


LAKSHITA KVK: 55192866 BTW: NL198239129B01 | PIETER DE HOOGHSTRAAT 29 2612 VD DELFT | EVA@EVAMANGAL.NL 

Lakshita © 2020